• WYSOKI

    POZIOM

    OBSŁUGI PRAWNEJ

  • INDYWIDUALNE

    PODEJŚCIE

    DO KAŻDEJ SPRAWY

Zmiany w Programie „Rodzina 500+”

Wszyscy korzystający z Programu „Rodzina 500 +” powinni wiedzieć, że z dniem 1 października rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. Oznacza to, że wszyscy, którzy dopiero planują uzyskać to świadczenie jak i ci, którzy otrzymywali je dotychczas, muszą złożyć wnioski. Będzie to możliwe od dnia 1 sierpnia. Warto zwrócić uwagę, że złożenie wniosku później niż w październiku spowoduje ustalenie prawa do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Gdzie i jak takowy wniosek złożyć ?

– osobiście  – w miejscu wyznaczonym przez urząd gminy,

– elektronicznie – za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Profilu Zaufanego

Ważne! Główna zasada programu czyli  kwota 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, wypłacana bez kryterium dochodowego, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia – pozostaje bez zmian.

Co się zmieni?

Zostały wprowadzone zmiany mające na celu likwidację kilku niepożądanych zjawisk.

Wprowadzono regulacje wyłączającą stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Właściwy organ po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia zgłoszonej utraty dochodu, będzie miał obowiązek weryfikacji ustalonego prawa do świadczenia.

Dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka wprowadzono wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Założeniem tej zasady jest to, by świadczenie było przyznawane takiej osobie dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka.

Dokonano także doprecyzowania definicji rodziny w zakresie dotyczącym opieki naprzemiennej oraz przepisów dotyczących ustalania prawa do świadczeń gdy rodzice będą sprawowali nad dzieckiem tzw. opiekę naprzemienną. Dziecko będzie zaliczało się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, gdy opieka naprzemienna będzie sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach. Kwota świadczenia w takim przypadku ustalana będzie każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc.

Jeśli pojawią się wątpliwości co do spełnienia przez osobę otrzymującą świadczenie warunku zamieszkiwania w Polsce, organ właściwy będzie wzywał taką osobę do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień. Wypłata świadczenia będzie wstrzymana jeżeli odmówiono udzielenia lub nie udzielono w wyznaczonym terminie niezbędnych wyjaśnień. To rozwiązanie zapobiec pobieraniu świadczenia przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce.Powrót