• WYSOKI

    POZIOM

    OBSŁUGI PRAWNEJ

  • INDYWIDUALNE

    PODEJŚCIE

    DO KAŻDEJ SPRAWY

Egzekucja alimentów z zagranicy

Mamy zasądzone alimenty. Po jakimś czasie zobowiązany rodzic przestaje płacić i co gorsza – wyjeżdża za granicę. Czy możliwa jest egzekucja wobec takiego rodzica? Oczywiście, że tak.

Warunek  – zaległość alimentacyjna w momencie składania wniosku musi wynosić co najmniej 3 miesiące. Wcześniej nie mamy możliwości dochodzić należnego naszemu dziecku roszczenia.

Najczęściej rodzic – dłużnik  zmienia miejsce zamieszkania na inny kraj członkowski Unii Europejskiej. W tym wypadku zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Ważne – wyjątek stanowi Dania.

Egzekucja wszczyna się w trybie wnioskowym. Formularz takiego wniosku możemy uzyskać w każdym sądzie bądź na jego stronie internetowej. Zawiera on również spis dokumentów, które należy dołączyć m.in. odpis wyroku, wykaz zaległości czy numer rachunku bankowego.

Gdy już wypełnimy wniosek i skompletujemy wszystkie dokumenty,  całość składamy do Prezesa Sądu Okręgowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Wniosek nie podlega opłacie.

WAŻNE – dobrze jest znać adres miejsca zamieszkania rodzica -dłużnika za granicą, wtedy procedura będzie znacznie szybsza a wniosek trafi do właściwego sądu! Natomiast jeżeli adres nie jest nam znany, musimy dodatkowo złożyć wniosek o poszukiwanie zobowiązanego do płacenia alimentów.

Jeśli chodzi o egzekucję alimentów z krajów z poza UE –jej podstawą jest Konwencja Nowojorska z dnia 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą.Powrót